Genialusis daktaras Samuelis Tacas: „Tu gali išvesti vaikiną iš Dzūkijos, bet išimti iš jo Dzūkijos – niekada”

tacasĮ Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je su­reng­tą kny­gos pri­sta­ty­mą ir 40 mi­nu­čių mankš­tą su pa­sau­lio gar­se­ny­be gy­dy­to­ju Sa­mu­e­liu Ta­cu (Shmu­el Tatz), at­vy­ku­siu spe­cia­liai iš Niu­jor­ko, su­si­rin­ko pil­nu­tė­lė sa­lė. Nu­pirk­ta ke­li šim­tai jo kny­gų „Kū­no de­ri­ni­mas: ma­lo­nus gy­ve­ni­mas be vais­tų. Fi­lo­me­nos Tau­ny­tės mo­ki­nio pa­ta­ri­mai“. Dvi die­nas po ke­lias va­lan­das ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, pe­da­go­gi­kos moks­lų dak­ta­ras da­li­jo au­to­gra­fus, ne vien pa­ra­šus, o kiek­vie­nam už­ra­šy­da­mas ir lin­kė­ji­mą, pa­do­va­no­da­mas šyp­se­ną. „Sa­mu­e­lis ir po už­sie­nių, gar­sių moks­lų iš­li­kęs toks pat, koks bu­vo mo­kyk­lo­je“, – kon­sta­ta­vo bu­vu­sios 2-osios vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niai. Ne vie­nas dak­ta­ro klau­sė, ar pri­si­me­na tą ar aną il­ga­ka­sę, jau­nuo­lį, su ku­riuo žai­dė te­ni­są, fut­bo­lą. Daž­nai nu­skam­bė­da­vo džiu­gus šūks­nis: „Jis ma­ne pri­si­mi­nė!“ Le­gen­di­nis Man­ha­ta­no ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, la­bai už­si­ė­męs dak­ta­ras, iš­ra­dęs ma­sa­žo ir kū­no ko­re­ga­vi­mo ak­to­riams ir šo­kė­jams me­to­di­ką, mie­lai su­ti­ko pa­ben­drau­ti ir su „Aly­taus nau­jie­no­mis“.

Skaitykite daugiau: Alytaus Naujienos