Dieviškasis Samuelio Taco prisilietimas

tacas-taunyteKi­ne­zi­te­ra­peu­tas Sa­mu­e­lis Ta­cas (Shmu­el Tatz) ir po­pu­lia­rių kny­gų au­to­rė bei ben­dra­au­to­rė In­ga Liut­ke­vi­čie­nė pri­sta­to kny­gą ,,Kū­no de­ri­ni­mas: ma­lo­nus gy­ve­ni­mas be vais­tų. Fi­lo­me­nos Tau­ny­tės mo­ki­nio pa­ta­ri­mai“.

Kny­gos au­to­rius S.Ta­cas ne tik trum­pai pa­pa­sa­kos apie ją, bet ir ves 40 mi­nu­čių kū­no de­ri­ni­mo mankš­tą, ku­rią su­da­ro mankš­ta su laz­da bei žmo­gui tin­ka­miau­si Ry­tų ir Va­ka­rų svei­ka­tos mo­kyk­lų pra­ti­mai – leng­vi, pa­ties gy­dy­to­jo iš­mė­gin­ti ir at­rink­ti. Vė­liau juos ga­lė­si­te da­ry­ti na­mie.

Skaityti daugiau: Alytaus Naujienos