Lietuviškai

Mankšta senjorams

Mankšta senjorams LR 2019-10-02

Lietuvoje viešintis kineziterapeutas iš Niujorko Samuelis Tacas teigia, kad žmogus turi būti tarsi dirigentas, kuris moka suderinti savo kūną kaip instrumentą. Septyniasdešimtmetį perkopęs kineziterapeutas judėjimą vadina sveikatos pagrindu ir dalijasi mankšta, kurią pats atlieka kiekvieną rytą. #labasrytaslietuva #lrt_tv #rytomanksta #zvalusrytas #samuelistacas

Posted by LABAS RYTAS, LIETUVA on Tuesday, October 2, 2018

Lietuvoje viešintis kineziterapeutas iš Niujorko Samuelis Tacas teigia, kad žmogus turi būti tarsi dirigentas, kuris moka suderinti savo kūną kaip instrumentą. Septyniasdešimtmetį perkopęs kineziterapeutas judėjimą vadina sveikatos pagrindu ir dalijasi mankšta, kurią pats atlieka kiekvieną rytą.

Samuelis Tacas: buvau ir likau dzūkas!

Samuelis Tacas – 2017-ųjų pasaulio alytiškių ambasadorius, žymus kineziterapeutas, rašytojas – nors šiandien gyvena Niujorke, vis dar save pristato tiesiog dzūku. Alytų su šypsena prisimenantis S. Tacas savo gimtojo krašto nepamiršta ir čia vis dar bent trumpam sugrįžta. Jis mielai sutiko su „Kalba Alytus“ skaitytojais pasidalinti savo prisiminimais ir įžvalgomis apie savo gimtąjį miestą.

Skaitykite daugiau: Kalba Alytus

Samuelis Tacas: visi turi tuos pačius raumenis ir kaulus

„Tikiu, kad su kineziterapijos pagalba galima iš lėto „sutvarkyti“ kūną ir apsaugoti nuo baisiausių skausmų. Bet tam reikia laiko ir kantrybės“, – sako Niujorke gyvenantis išeivis iš Lietuvos kineziterapeutas Samuelis Tacas (69 m.), kurio gydančioms rankoms atsiduoda žinomi pasaulio muzikantai, šokėjai, aktoriai ir sportininkai. Auksinių rankų savininku vadinamas kineziterapeutas viešėjo Lietuvoje: Vilniaus knygų mugėje pristatė naują knygą „Dirbančios rankos“.

Kineziterapeutu sėkmingai JAV dirbantis Samuelis Tacas su Vladimiru Majorovu pernai išleido knygą „Dirbančios rankos“, skirtą visiems, kurie atlieka ilgą ir monotonišką darbą rankomis. Anot autoriaus, kuo ilgiau žmogus dirba rankomis – groja, kala, mezga ar melžia karves, tuo ilgiau jis turi daryti rankų pratimus.

Kineziterapeutu sėkmingai JAV dirbantis Samuelis Tacas su Vladimiru Majorovu pernai išleido knygą „Dirbančios rankos“, skirtą visiems, kurie atlieka ilgą ir monotonišką darbą rankomis. Anot autoriaus, kuo ilgiau žmogus dirba rankomis – groja, kala, mezga ar melžia karves, tuo ilgiau jis turi daryti rankų pratimus.

Skaitykite daugiau: lsveikata.lt

Iš Lietuvos kilusio JAV garsenybių kineziterapeuto pratimai su lazda

Samuelis Tacas, išeivis iš Lietuvos, svetur gyvenantis jau keletą dešimtmečių, bet vis dar puikiai kalbantis lietuviškai, šiuo metu geriau žinomas Niujorke nei Lietuvoje. Manhetene savo studiją turintis kineziterapeutas – paskutinė daugelio garsenybių viltis.

Jo pacientų galerijoje – kompozitorius A. L. Webberis, pasaulinio lygio violončelininkas Y. Menuhinas, M. Rostropovičius, beisbolo žvaigždė M. Wilsonas, baleto šokėjos N. Ananiašvili, A. Danilova, dainininkas L. Reedas, aktorė K. Turner ir pan. DELFI pašnekovas 1973 m. emigravo į Izraelį, o 1984 m. persikėlė į JAV, kur, Vakarų medicinos patirtį sujungęs su Rytų technikomis, sukūrė unikalią kūno derinimo programą.

Pernai lietuvių kalba pasirodė jo knyga „Kūno derinimas: malonus gyvenimas be vaistų“. Joje ne tik užfiksuoti pokalbiai su knygų autore Inga Liutkevičiene sveikatos tema, įžvalgos bei pamąstymai, bet pateikta labai naudingų, kiekvienam įveikiamų pratimų kompleksų. Pats 68 metų kineziterapeutas teigia, kad šiandien galintis jaustis visiškai nepriklausomas – pats sau šeimininkas. Pacientai jo ieškosi patys ir ne visus jis apsiimantis gydyti: tik tuos, kurie pasiruošę dirti kartu su juo. Pas jį besilankančiomis žvaigždėmis jis taip pat nesižavi.

Iki šiol į Lietuvą jis atvykdavo tik ilsėtis ir atsigauti, tačiau ateityje planuoja priimti vienos iš penkių kineziterapijos mokyklų, kviečiančių jį dalintis savo patirtimi ir mokytis Lietuvos specialistus, pasiūlymą.

Genialusis daktaras Samuelis Tacas: „Tu gali išvesti vaikiną iš Dzūkijos, bet išimti iš jo Dzūkijos – niekada”

tacasĮ Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jo­je su­reng­tą kny­gos pri­sta­ty­mą ir 40 mi­nu­čių mankš­tą su pa­sau­lio gar­se­ny­be gy­dy­to­ju Sa­mu­e­liu Ta­cu (Shmu­el Tatz), at­vy­ku­siu spe­cia­liai iš Niu­jor­ko, su­si­rin­ko pil­nu­tė­lė sa­lė. Nu­pirk­ta ke­li šim­tai jo kny­gų „Kū­no de­ri­ni­mas: ma­lo­nus gy­ve­ni­mas be vais­tų. Fi­lo­me­nos Tau­ny­tės mo­ki­nio pa­ta­ri­mai“. Dvi die­nas po ke­lias va­lan­das ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, pe­da­go­gi­kos moks­lų dak­ta­ras da­li­jo au­to­gra­fus, ne vien pa­ra­šus, o kiek­vie­nam už­ra­šy­da­mas ir lin­kė­ji­mą, pa­do­va­no­da­mas šyp­se­ną. „Sa­mu­e­lis ir po už­sie­nių, gar­sių moks­lų iš­li­kęs toks pat, koks bu­vo mo­kyk­lo­je“, – kon­sta­ta­vo bu­vu­sios 2-osios vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niai. Ne vie­nas dak­ta­ro klau­sė, ar pri­si­me­na tą ar aną il­ga­ka­sę, jau­nuo­lį, su ku­riuo žai­dė te­ni­są, fut­bo­lą. Daž­nai nu­skam­bė­da­vo džiu­gus šūks­nis: „Jis ma­ne pri­si­mi­nė!“ Le­gen­di­nis Man­ha­ta­no ki­ne­zi­te­ra­peu­tas, la­bai už­si­ė­męs dak­ta­ras, iš­ra­dęs ma­sa­žo ir kū­no ko­re­ga­vi­mo ak­to­riams ir šo­kė­jams me­to­di­ką, mie­lai su­ti­ko pa­ben­drau­ti ir su „Aly­taus nau­jie­no­mis“.

Skaitykite daugiau: Alytaus Naujienos